شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ پناهيان:ترسوها، شجاعت خود را بر سر مظلوم خالي مي‌کنند!! http://www.rajanews.com/detail.asp?id=114604
تسبیح دیجیتال
محمد ؛حامي
رتبه 95
1 برگزیده
90 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
محمد ؛حامي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top